سوال وجواب » توهین به عمر و ابوبکر
عنوان: توهین به عمر و ابوبکر
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

چرا شما شیعیان می گوید که حضرت عمر در روزهای اخر عمر پیامبر به ایشان توهین کرده و گفته است مه او (پیامبر ) هذیان می گوید
پاسخ: اتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا‌

قلم و کاغذ بیاورید تا نامه ای برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید

عمر گفت :

ان النبی غلبه الوجع و عندکم کتاب الله ، حسبنا کتاب الله (1)
بیماری بر پیامبر غلبه کرده است – کنایه از اینکه نمی داند چه می گوید – و نزد شما کتاب خداست و کتاب خدا ما را بس است
در روایت دیگر، در طبقات ابن سعد ، آمده است که ، در آن حال یکنفر از حاضران گفت :

ان نبی الله لیهجر (2)
همانا پیامبر خدا هذیان می گوید
آری ! گوینده سخن همان بود که گفت حسبنا کتاب الله
اعتراف عمر به این عمل ننگین(در مدارک اهل سنت)
عمر خود به این امر اعتراف کرده است . امام ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر در کتاب تاریخ بغداد و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 3/97 در شرح حال عمر :
یک روز طی مباحثه ای مفصل که میان ابن عباس و عمر در گرفت ، عمر گفت :
پیامبر تصمیم داشت که به هنگام بیماری اش ، تصریح به نام او ( علی ابن ابیطالب ) کند ، ولی من نگذاشتم

پیامبر(ص) آزرده گشتند
دسته ای گفتند : دستور پیامبر را انجام دهید . پس از این گفتگو و مجادله ، دیگران خواستند که قلم و کاغذ بیاورند ، اما پیامبر فرمودند :
او بعد ماذا؟‌(3)
آیا پس از چه؟
بعد از این گستاخی عمر ، اگر قلم و کاغذ می آوردند و پیامبر وصیت نامه ای می نوشت که در آن اسم علی بود مخالفان می توانستند چند نفر بیاورند و آنها شهادت بدهند که پیامبر این وصیت نامه را در حال هذیان نوشته است .
در آن هنگام چون نزاعشان بالا گرفت ، پیامبر فرمودند :
قوموا عنی ، لا ینبغی عند نبی تنازع (4)
از نزد من برخیزید که در محضر پیامبر ، نزاع کردن شایسته نیست


--------------------------------------------------------------------------------

1) صحیح بخاری باب کتابه العلم من کتاب العلم : 1/22

مسند احمد حنبل تحقیق احمد محمد شاکر ، حدیث 2992
طبقات ابن سعد : 2/244 چاپ بیروت
2) طبقات ابن سعد 2/242 چاپ بیروت
صحیح بخاری ، باب جوائز الوفد من کتاب الجهاد 2/120 و باب اخراج الیهود من جزیره العرب 2/136 بدین لفظ آمده است :فقالوا : هجر رسول الله صلی الله علیه و سلم
صحیح مسلم ، باب من ترک الوصیه 5/76 و تاریخ طبری 3/193 بدین عبارت آمده است :
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهجر
3) طبقات ابن سعد : 2/242 چاپ بیروت
4) تاریخ ابی الفداء 1/15
در صحیح بخاری باب کتابه العلم من کتاب العلم : 1/22 به این لفظ آمده است :
قال : قوموا عنی و لا ینبغی عندی التنازع