شبهات وهابیت در یک نگاه » آیا قراردادن روشنایى بر قبور؛ مثل شمع و لامپ و . . . اشکال شرعى دارد؟
عنوان: آیا قراردادن روشنایى بر قبور؛ مثل شمع و لامپ و . . . اشکال شرعى دارد؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

به چند دلیل باید گفت خیر:
‏ الف - طبق روایات اهل سنت ، پیامبر( ص ) شبى مى‏خواست وارد قبر و یا قبرستانى شود که دستور داد چراغ روشن کردند . الجامع الصحیح ، ج‏3 ، ص‏372.
‏ ب - سیره و روش مسلمین همواره بر این بوده که بر روى قبور بعضى از صحابه و صلحا چراغ و به اصطلاح قندیل روشن مى‏کرده‏اند:
‏ * قندیل بر روى قبر ابو ایوب انصارى ، در قرن چهارم . تاریخ بغداد ، ج‏1 ، ص‏154.
‏ * قندیل بر روى قبر زبیربن عوام ، در قرن چهارم . المنتظم ، ج‏14 ، ص‏383.
‏ * قندیل بر بارگاه حضرت موسى بن جعفر ( ع ) ، اوایل قرن پنجم . وفیات الاعیان ، ج‏5 ، ص‏310.
‏ ج - حدیث «لَعَنَ‏اللَّهُ الْمُتَّخذینَ عَلَیها الْمَساجِدَ وَالسُرُج» مورد اشکال سندى است؛ زیرا راوى آن «ابو صالح» است که از نظر اهل سنت ضعیف و مردود مى‏باشد و شارحان این حدیث گفته‏اند: نهى در اینجا «ارشادى» است نه «مولوى» چنانکه سِنْدى و عزیزى و على‏ناصف و شیخ حنفى بدان اشاره کرده‏اند . شرح الجامع الصغیر ،ج‏3 ، ص‏198 ؛ سنن نسائى ، ج‏4 ، ص‏95 ؛ التاج ، ج‏1 ، ص‏381.