شبهات وهابیت در یک نگاه » آیا حى على خیر العمل جزو اذان بوده و کسى از صحابه و تابعین این جمله را در اذان آورده است؟
عنوان: آیا حى على خیر العمل جزو اذان بوده و کسى از صحابه و تابعین این جمله را در اذان آورده است؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

طبق روایت صحیح از ابن عمر و ابو امامه بن سهل بن حنیف ، اینان ( حتى پس از اینکه این جمله از اذان حذف گردید ) در اذان خود آن را مى‏آوردند . المحلى ، ج‏3 ، ص‏160.
‏ بیهقى هم روایتى از امام زین‏العابدین ( ع ) نقل مى‏کند که ایشان این جمله را در اذان مى‏آورد و مى‏فرمود: اذان اول این است ! السنن الکبرى ، ج‏1 ، ص‏624.
‏ همچنین حسن‏بن یحیى‏بن الجعد و زید بن ارقم و شافعى - در یکى از دو قول خود این جمله را ذکر مى‏کرد . نیل الأوطار ، ج‏2 ، ص‏39 ، البته این شیوه بحث از دیدگاه اهل سنت است .