مقالات » نقد وهابیت » آیاشفاعت پارتی بازی است؟!
نام مقاله: آیاشفاعت پارتی بازی است؟!
مؤلف: بیان معرفت
نوع: عمومي
تاریخ: پنجشنبه 24 تیر 1397
دانلود مستقيم ()


((بسم الله الرحمن الرحیم))


{نفی پنداره قبح عقلی شفاعت}
_مطالب مربوط به مبحث فوق در سه بخش:
١_بیان شبهه
٢_ جواب نقضی
٣_جواب حلّی
درادامه ارائه خواهدشد.


بخش اول:{شبهه}
.


شفاعت یکی از باورهای اصیل تشیّع است .برخی از مسلمانان، با پنداره مشابهت شفاعت با «پارتی بازی» به انکار آن می پردازند. آنان بر این باور اند که: شفاعت نوعی پارتی بازی است. هم چنان که پارتی بازی امری قبیح و غیر قابل پذیرش است، بنابراین شفاعت نیز امری قبیح خواهد بود وبه حکم عقل مردود می باشد.


1  2  3  4  5  6  7    Last Page (7)