مقالات » لعن و سب » آیالعن مسلمان جایزاست؟!
نام مقاله: آیالعن مسلمان جایزاست؟!
مؤلف: بیان معاوف
نوع: عمومي
تاریخ: پنجشنبه 24 مرداد 1397
دانلود مستقيم ()


سلسله مباحث مؤسسه بیان معرفت در ماه مبارک رمضان 1397 هـ . ش


شبهه


برخی شبهه افکنان، با پذیرش اصل لعن، آن را به غیرمسلمان، اختصاص می دهند. اینان معتقد اند: «اسلام موجب می شود: جان، مال، ناموس و آبروی شخص، احترام یابد. بنابراین هرآن چه که این احترام را پایمال و این حرمت را بشکند، حرام است. از آن رو که لعن مصداق بارز حرمت شکنی است، لذا لعن مسلمان، جایز نخواهد بود.»


پاسخ نقضی


1. قرآن کریم

چنان چه در مقاله شماره3 گذشت، قرآن کریم برخی از افراد را مورد لعن قرار داده است. تعدادی از آیات، اختصاص به غیر مسلمانان دارد ولی با دقّت در سایر آیات این نکته روشن می شود که: خداوند متعال برخی از مسلمانان را نیز مورد لعن قرار داده است.


در آیات قرآن کریم، افرادی از قبیل: منافقان، ستمکاران، قاتل مؤمن و ... مورد لعن قرار گرفته است. منافق کسی است که به ظاهر به اسلام باور دارد و دیگر مسلمانان با او معامله مسلمان می کنند. ولی قرآن منافق را مورد لعن قرار داده است. هم چنین با توجّه به عمومیّت عناوین «ظالم» و «من یقتل مؤمناً متعمّداً» و ... ، فرد ستمکار یا قاتل مؤمن یا ... چه مسلمان باشد چه غیرمسلمان، مورد لعن الهی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نمی توان ادّعا کرد: «این آیات فقط ستمکاران کافر یا قاتلان کافر را لعنت فرموده است.» زیرا این عناوین، عام بوده و لعن، به صورت مطلق، بر آن ها وارد شده است. در ادامه به چند آیه اشاره می شود:


1  2  3  4    Last Page (4)