جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » معاویه
سوال كننده:
متن سؤال: چراشما به معاویه اهانت می کنید مگر نمی دانیید که او کاتب وحی است
نمايش جواب