جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » وهابیت
سوال كننده:
متن سؤال: آیا نذر کردن برای قبور ، مانند عمل مشرکین در مقابل بت بوده و شرک است!
نمايش جواب