جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
سوال كننده:
متن سؤال: شما شیعیان به یزید شارب الخمر و تارک الصلوه و فاسق مگوید بلکه او شخصی بودکه ملازم ...
نمايش جواب