جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
سوال كننده:
متن سؤال: ای شیعیان اینکه عمر برای پیامبر قلم و دوات نیاورده است قصد مخالفت با امر پیامبر را ...
نمايش جواب