جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
سوال كننده:
متن سؤال: اگر اعطاى ملکه عصمت وابسته به تلاش معنوى پیامبر و امام است چگونه معتقدیم قبل از ...
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: آیا مقام عصمت، به پیامبر و ائمه اختصاص دارد؟ چرا؟
نمايش جواب