بانك صوت و تصوير » شبهات وهابیت
عنوان: زیارت و توسل 6
نوع: تصويري


عنوان: زیارت و توسل 5
نوع: تصويري


عنوان: زیارت و توسل 4
نوع: تصويري


عنوان: زیارت و توسل 3
نوع: تصويري


عنوان: زیارت و توسل 2
نوع: تصويري

ایا توسل به مردگان جایز است؟
عنوان: زیارت و توسل
نوع: تصويري