مقالات » نقد وهابیت
: آیاشفاعت پارتی بازی است؟!
: بیان معرفت
: عمومي

((بسم الله الرحمن الرحیم))

{نفی پنداره قبح عقلی شفاعت}
_مطالب مربوط به مبحث فوق در سه بخش:
١_بیان شبهه
٢_ جواب نقضی
٣_جواب حلّی
درادامه ...