مقالات » غدیر
: نقد دیدگاه اهل سنت در مورد غدیر
: مدنی
: عمومي

سیدمحمود مدنى در این نوشته در پى آنیم که تمامى توجیهات و عذرهاى اهل سنت در نپذیرفتن حدیث غدیر به عنوان یکى از نصوص امامت و خلافت بلافصل على(ع) را بررسى کنیم و منصفانه ...