مقالات » لعن و سب
: آیالعن مسلمان جایزاست؟!
: بیان معاوف
: عمومي

سلسله مباحث مؤسسه بیان معرفت در ماه مبارک رمضان 1397 هـ . ش

شبهه

: آیاشیعه برخلفا لعن می فرستد؟!
: بیان معرفت
: تخصصي

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی لعن و احکام آن

سلسله مباحث مؤسسه ...

: لعن : یکی از مظاهر دشمنی با دشمنان خدا
: سایت فطرت
: عمومي

لعن : یکی از مظاهر دشمنی با دشمنان خدا لعن در لغت به معنای راندن و دور کردن است. لعنه لعناً: طرده و ابعده عن الخیر. (مفردات، ص 422؛ مجمع البحرین، ج2و1، ص404.) و ...